Tag cách chạm khắc trên gỗ

Các mẫu hoa văn nhà gỗ cổ được đục chạm nhiều trên nếp nhà gỗ Bắc Bộ

Hoa văn nhà gỗ cổ truyền là một yếu tố quan trọng trong việc hình...