Tag xây bình phong trước nhà

Thiết kế và xây bình phong trước nhà gỗ cổ truyền có ý nghĩa gì?

Không đơn thuần mang công năng trang trí, xây bình phong trước nhà còn là...