Tag thượng lương

Câu đầu và thương lương nhà gỗ là gì? ý nghĩa trên cấu kiện nhà gỗ

Câu đầu và thượng lượng nhà gỗ kẻ truyền là hai cấu kiện có vai...